Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 Definities

 

Accommodatie: alle vakantieverblijven die zijn ingericht voor recreatieve doeleinden (zoals bijv. tent, (sta)caravan, bungalow, appartement e.d.).
Accommodatieverstrekker: de eigenaar en/of de door deze aangestelde beheerder van de verhuur uit te geven Accommodatie.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Park Drentheland Exploitatie BV die betrekking hebben op Overeenkomsten die gesloten worden ten aanzien van de huur van accommodatie die beschikbaar wordt gesteld door een Accommodatieverstrekker, niet zijnde Park Drentheland zelf.
Boekingsformulier: het formulier waarop de Recreant alle verplichte gegevens invult met als doel een reservering te plaatsen voor de huur van een Accommodatie.
Derden: anderen dan Park Drentheland Exploitatie BV en/of de (Mede)recreant.
Faciliteiten: alle voorzieningen binnen of buiten de parken waarvan op basis van de overeenkomst gebruik kan worden gemaakt.
Gasten: alle personen die vallen onder het begrip recreant en mederecreant en gebruik maken van de accommodatie en/of voorzieningen van de parken, evenals bezoekers van het park. 
Park Drentheland: “Park Drentheland", de handels- en merknaam voor het reserveren van Accommodatie die in beheer is van derden.
Mederecreant: de personen die door de Recreant bij de boeking worden aangemeld en/of deel uitmaken van het reisgezelschap.
Overeenkomst: de overeenkomst tot verhuur van een Accommodatie welke Accommodatie door Park Drentheland Exploitatie BV wordt aangeboden met de daarbij behorende Algemene Voorwaarden.
Park: het park waarin een Accommodatie zich bevindt.
Parkreglement: het reglement dat de Accommodatieverstrekker hanteert voor het gebruik van de Accommodatieverstrekker en/of het Park.
Recreant: de (rechts)persoon die de boeking verricht en daardoor de wederpartij wordt van Park Drentheland Exploitatie BV.
Reissom: basis huurkosten inclusief eventuele kortingen en bijkomende kosten, exclusief evt. ter plaatse te betalen kosten.
Schriftelijk: per brief of email.
Waarborgsom: een bedrag dat voor aanvang van, of tijdens het verblijf in rekening wordt gebracht als voorschot op eventuele schade die tijdens het verblijf door (toedoen van) de gast wordt veroorzaakt. Ook eventueel verbeurde contractuele boetes kunnen met de waarborgsom worden verrekend. 
Website: de website(s) die Park Drentheland gebruikt voor het aanbieden van de Accommodatie.


Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Park Drentheland Exploitatie BV en overeenkomsten betreffende huur van accommodaties die met Park Drentheland Exploitatie BV worden gesloten. Deze voorwaarden zijn een onverbrekelijk onderdeel van de overeenkomst.
 
Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

 

3.1 Reserveren

3.1.1. Er kan zowel online als telefonisch een accommodatie worden gereserveerd. Deze twee manieren van reserveren zijn voor beide partijen bindend.
Online reserveren

3.1.2. Er komt een Overeenkomst onder opschortende voorwaarde tot stand tussen de Recreant en Park Drentheland Exploitatie BV met betrekking tot het boeken van een Accommodatie die expliciet door Park Drentheland Exploitatie BV wordt aangeboden op de Website indien:

 1. de Recreant akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden van Park Drentheland Exploitatie BV.
 2. de Recreant alle verplichte gegevens invult om de reservering online te kunnen maken en vervolgens de reservering definitief maakt d.m.v. de button “Bevestigen”.
 3. 3.1.3. Iedere ontvangst van een reservering welke gemaakt wordt via de Website wordt door Park Drentheland bevestigd met een e-mail aan de Recreant, welke betekent dat de reservering is ontvangen en in behandeling is genomen. Daarmee is de reservering bindend voor de Recreant.

3.1.4. Na ontvangst van de reservering wordt deze door Park Drentheland gecontroleerd op juistheid. Als de reservering correct is, is de opschortende voorwaarde, zoals bedoeld onder 3.1.2, vervuld en komt de Overeenkomst tot stand.

3.1.5. Als de Recreant geen ontvangstbevestiging per e-mail heeft ontvangen is er mogelijk iets mis gegaan bij de boeking en dient de Recreant contact op te nemen met Park Drentheland, bij gebreke waarvan door de Recreant geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
Telefonisch reserveren
3.1.6. De Recreant kan ook een reservering plaatsen via Park Drentheland. Het telefoonnummer wordt op de Website vermeld.
3.1.7. Met een telefonische reservering komt een Overeenkomst tot stand.

Bevestigingsfactuur
3.1.8. Na controle en verwerking van de via de website geplaatste of telefonische reservering, ontvangt de Recreant van Park Drentheland de bevestigingsfactuur per e-mail (of eventueel op verzoek van de Recreant per post). Als deze bevestigingsfactuur niet binnen 5 dagen na reserveren wordt ontvangen, dient de Recreant contact op te nemen met Park Drentheland, bij gebreke waarvan door de Recreant geen beroep op de reservering kan worden gedaan. Recreant dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de bevestiging aan Park Drentheland te worden doorgegeven.

Weigeren reservering
3.1.9. Er zijn Accommodatieverstrekkers die geen reserveringen accepteren van een reisgezelschap bestaande uit jongeren. Park Drentheland behoudt zich daarom het recht voor om die reserveringen te weigeren.
3.1.10. Tevens behoudt Park Drentheland zich het recht voor om een reservering te weigeren indien vermoed wordt dat de Accommodatie zal worden gebruikt in strijd met deze Algemene Voorwaarden.

3.2. Herroepingsrecht

3.2.1. Gemaakte reserveringen zijn wettelijk definitief voor de Recreant. Een herroepingsrecht (de zogeheten afkoelperiode) zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op diensten betreffende de huur van Accommodatie.

3.3. Recreant
3.3.1. De Recreant van de reis moet minimaal 18 jaar zijn op het moment van boeken.
3.3.2. De Recreant is hoofdelijk aansprakelijk voor alle Mederecreanten die worden aangemeld en die hem vergezellen.
3.3.3. De Recreant is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst.
3.3.4. Alle correspondentie wordt gevoerd via het adres van de Recreant.
 
Artikel 4 Annuleren of wijzigen van de Overeenkomst

 

4.1. Annuleren door Recreant volgens Recron voorwaarden
Het kan gebeuren dat men de vakantie door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval dient de Recreant of zijn plaatsvervanger dit Schriftelijk of telefonisch (tijdens kantooruren) aan Park Drentheland door te geven. Aan een annulering of wijziging zijn in de meeste gevallen kosten verbonden.
4.1.1. Bij annulering betaald de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

- bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;

- bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;

- bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;

- bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs; 

- bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs. 

4.1.2 De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van de administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.  

 •  
 • 4.2. Annulering door Park Drentheland

4.2.1. In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, kan Park Drentheland de reservering opzeggen. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan:

 1. Dat de Accommodatie niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: door wateroverlast, Bosbrand of wanprestatie van de accommodatieverstrekker).
 2. Dat de Accommodatie niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld door plotselinge verkoop van de Accommodatie door de Accommodatieverstrekker, een dubbel geplaatste reservering of een faillissement van de Accommodatieverstrekker

4.2.2. Park Drentheland stelt de Recreant hiervan direct met opgave van reden, telefonisch of Schriftelijk op de hoogte.
4.2.3. Park Drentheland zal in dit geval trachten een gelijkwaardige Accommodatie aan te bieden tegen dezelfde Reissom. Deze gelijkwaardigheid van de alternatieve Accommodatie beoordeelt Park Drentheland aan de hand van de locatie, de categorie van de Accommodatie en de faciliteiten zoals bij de reservering bekendgemaakt.
4.2.4. Indien Park Drentheland geen passend alternatief aanbod kan doen of de Recreant niet akkoord gaat met het geboden alternatief, gaat Park Drentheland over tot terugstorting van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde Reissom zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
4.2.5. Park Drentheland is nimmer aansprakelijk voor de kosten van eventuele diensten door de (Mede)recreant zelf gereserveerd (bijvoorbeeld: vliegtickets. autohuur, bootovertocht, busreizen e.d.).

 

4.3. Wijzigen Overeenkomst
4.3.1.
 Na het opmaken van de factuur kan de Recreant wijzigingen in de gemaakte reservering aanvragen, voor zover deze naar het oordeel van Park Drentheland en/of de Accommodatieverstrekker mogelijk zijn.
4.3.3. In geval van wijzigen van Accommodatie zijn de annuleringsvoorwaarden als gemeld in artikel 4.1. onverkort van toepassing waarbij voor de termijnen genoemd onder artikel 4.1.2, uitgegaan wordt van de eerste reservering.
4.3.4. Indien men een wijziging wil doorvoeren, dient de Recreant dit Schriftelijk of telefonisch aan Park Drentheland door te geven.
4.3.5. Indien een wijziging niet mogelijk is, blijft de oude reservering gelden. Park Drentheland zal dit zo spoedig mogelijk na het wijzigingsverzoek aan de Recreant meedelen.
4.3.6. Wanneer een Mederecreant uit het reisgezelschap verhinderd is, kan de vrijgevallen plaats ingenomen worden door een andere persoon mits deze voldoet aan alle aan de Overeenkomst verbonden voorwaarden.
4.3.7. Indien er een extra Mederecreant bijkomt, kan het zijn dat hieraan extra kosten zijn verbonden. In de beschrijving van de Accommodatie op de Website staan, indien van toepassing, de prijzen per persoon.
4.3.8. Wanneer de Recreant verhinderd is, kan de vrijgevallen plaats door iemand anders ingenomen worden. In dit geval wordt de reservering overgenomen door deze andere persoon. Voor een dergelijke wijziging gelden de voorwaarden betreffende “overnemen reservering” zoals opgenomen in artikel 4.3.9.
4.3.9. Indien de reservering geheel wordt overgenomen door een andere groep kan Park Drentheland de reservering wijzigen, indien de desbetreffende Accommodatie en de Accommodatieverstrekker deze wijziging toestaan. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • Bij het overnemen van een reservering, worden wijzigingskosten van € 25,- in rekening gebracht.
 • De Recreant meldt de overname Schriftelijk aan Park Drentheland.
 • Reeds betaalde bedragen zullen gelden als zijnde betaald door de overnemende partij. De overdragende en overnemende partij dienen dit onderling te regelen.

 
Artikel 5 Financiële bepalingen

 

5.1. Reissom en kosten
5.1.1. De vermelde prijzen zijn per Accommodatie per week, weekend of midweek tenzij anders vermeld en (voor zover van toepassing).
5.1.2. In geval van aanbiedingen, waarbij enkele nachten gratis verblijf wordt aangeboden, worden de goedkoopste nachten in mindering gebracht op de Reissom.
5.1.3. Een combinatie van kortingen is niet mogelijk.
5.1.4. Park Drentheland behoudt zich het recht voor om de Reissom te wijzigen indien verhoging van overheidsheffingen of belastingen daartoe aanleiding geven.
5.1.5. Eventuele kortingsacties gelden niet voor bestaande/reeds gemaakte boekingen.

 

5.2. Overige kosten
5.2.1. Dit zijn de vaste kosten die samenhangen met de boeking (zoals de verplichte reserveringskosten).
5.2.2. Deze overige kosten dienen betaald te worden bij reservering aan Park Drentheland.

 

5.3. Optionele kosten
5.3.1. Optionele kosten zijn kosten die verbonden zijn aan een optie zoals het huren van bedlinnen, handdoekensets, babybedje. Let op: gebruik van, al dan niet zelf meegebrachte, bedlinnen is verplicht.
5.3.2. Optionele kosten worden bij reservering betaald aan Park Drentheland.

5.4. Kosten ter plaatse te voldoen/waarborgsom
5.4.1. De exacte informatie over de ter plaatse te betalen kosten, is terug te vinden op de Website, waarbij niet uitgesloten is dat tussen het boeken van de Accommodatie en de aankomst ter plaatse de hoogte van deze kosten is gewijzigd en/of dat nieuwe overheidsheffingen in werking zijn getreden. De op het moment van aankomst geldende kosten zullen verschuldigd zijn. Park Drentheland Exploitatie BV is niet aansprakelijk voor dit soort wijzigingen aangezien deze buiten de invloed van Park Drentheland vallen.
5.4.2. Recreant zal bij aankomst bij de Accommodatieverstrekker een waarborgsom voldoen dan wel een schriftelijke machtiging afgeven voor het incasseren van een waarborgsom. De wijze van voldoening van de waarborsom verschilt per Accommodatieverstrekker. Park Drentheland Exploitatie BV zal bepalen op welke werkwijze de waarborgsom door de Recrant dient te worden voldaan.
5.4.3. Schade aan de Accommodatie, inventaris daarvan of het Park die is toegebracht tijdens de huurperiode, extra schoonmaakkosten wegens het niet netjes achterlaten van de Accommodatie en eventuele ter plaatse te betalen kosten kunnen met de waarborgsom worden verrekend. Indien de waarborgsom niet toereikend is om deze schade of kosten te dekken, zal de (Mede)recreant dit tekort ter plaatse dienen te voldoen.
5.4.4. Het kan voorkomen dat, indien de (Mede)recreant vertrekt buiten de vastgestelde vertrektijden, hij de waarborgsom niet terugontvangt.
5.4.5. Park Drentheland Exploitatie BV neemt geen enkele verantwoording voor heffing en/of terugbetaling van deze waarborgsom en de in dit artikel lid bedoelde kosten.

5.5. Opbouw factuur
5.5.1. Op de factuur staan de volgende kosten:

 • De Reissom
 • De verplichte vaste kosten waaronder de reserveringskosten
 • De optionele kosten.
 •  

5.6. Betalen
5.6.1. Bij ontvangst van de bevestigingsfactuur dienen de volgende kosten te worden voldaan:
Tot 14 dagen voor aankomst:
- Binnen 7 dagen: 30% van de reissom
- 2 weken voor aankomst: restbedrag
Tussen de 14 en 0 dagen voor aankomst:
De betaling dient de dag voor aankomst binnen te zijn (direct overmaken)
5.6.2. Het totaalbedrag van de bevestigingsfactuur dient te allen tijden volledig voldaan te zijn voor aanvang van de huurperiode.
5.6.3. Na ontvangst van het volledige factuurbedrag worden de reisbescheiden zo spoedig mogelijk naar de Recreant toegezonden. De Recreant ontvangt de reisbescheiden uiterlijk 2 weken voor aankomst.
5.6.4. Uitzonderingen op dit artikel zijn lastminute boekingen.

5.7. Niet betalen binnen de betalingstermijn
5.7.1. Indien de overeengekomen betalingstermijnen overschreden worden, behoudt Park Drentheland Exploitatie BV zich het recht voor de reservering te annuleren en de Recreant aansprakelijk te stellen voor de gemaakte kosten.
5.7.2. In dit geval zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing conform artikelnummer 4.1.2. en zullen de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten worden verrekend.
5.7.3. Park Drentheland Exploitatie BV behoudt zich het recht voor om de vordering uit handen te geven aan een derde (bijv. een incassobureau). Alle daarmee gemoeide gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, evenals de (wettelijke) rente zullen dan op de Recreant worden verhaald.
 
Artikel 6 Verplichtingen Park Drentheland Exploitatie BV

6.1.1 Park Drentheland Exploitatie BV zal zich inspannen om de informatie die zij verstrekt op de Website zo spoedig mogelijk, na ontvangst van aanvullende informatie van de Accommodatieverstrekker, bij te werken in overeenstemming met de aangereikte informatie.
6.1.2 Park Drentheland Exploitatie BV is niet aansprakelijk voor het ontbreken van informatie op de Website die zij niet (tijdig) van de Accommodatieverstrekker heeft ontvangen.
 
Artikel 7 Verplichtingen Recreant en (Mede)recreant

7.1. Nakoming verplichtingen uit Algemene Voorwaarden en Parkreglement
7.1.1. De Recreant en Mederecreant en hun eventuele gasten verplichten zich tot behoorlijke nakoming van alle in deze Algemene Voorwaarden en het Parkreglement opgenomen verplichtingen tenzij het een verplichting betreft die kennelijk berust bij Park Drentheland of de Accommodatieverstrekker.
7.1.2. De (Mede)recreant is gehouden om vóór het aangaan van de Overeenkomst op aanvraag kennis te nemen van het Parkreglement of andere nadere regels behorend bij de door hem gekozen Accommodatie zoals bedoeld onder artikel 8.3.
7.1.3. Niet nakoming van deze verplichtingen zal worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst welke leidt tot schadeplichtigheid van de Recreant ten aanzien van Park Drentheland.
 
Artikel 8 (Gebruik) Accommodatie

8.1. Staat van de Accommodatie en aard van gebruik
8.1.1. De Accommodatie wordt in goede staat aan de (Mede)recreant ter beschikking gesteld. Indien de (Mede)recreant van mening is dat daarvan geen sprake is, dient hij dit onmiddellijk te melden.
8.1.2. Recreant is verplicht het gehuurde en de daartoe behorende inventaris zorgvuldig te behandelen. Huurder zal het gehuurde bij vertrek in ordentelijke en bezemschone toestand achterlaten. Alle schade welke door de Recreant of Mederecreant aan het gehuurde is aangebracht, dient door Recreant voor vertrek aan Park Drentheland te worden gemeld en dient direct te worden afgerekend.
8.1.3. Indien de Accommodatie niet schoon of met beschadiging aan bijvoorbeeld de inventaris wordt achtergelaten, kan een gedeelte van of de totale waarborgsom, als bedoeld in artikel 3.5, worden ingehouden.
8.1.4. De Accommodaties mogen uitsluitend worden gebruikt voor recreatieve doeleinden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Onder recreatieve doeleinden wordt in ieder geval niet verstaan het gebruik van de Accommodatie gedurende de periode dat één of meer van de gebruikers van die Accommodatie(s) werkzaamheden uitvoert of uitvoeren ongeacht of deze betaald of onbetaald zijn en ongeacht of deze plaatsvinden in dienstverband of buiten dienstverband.

8.2. Maximaal toegestane personen/bezoekers
8.2.1. Gebruik van de gereserveerde Accommodatie met meer dan het voor de Accommodatie geldende maximaal aantal toegestane personen (inclusief kinderen en baby’s) als vermeld op de Website (www.parkdrentheland.nl) is niet toegestaan. De Accommodatieverstrekker kan in dit geval de (Mede)recreant weigeren tot de Accommodatie. Deze heeft hierbij geen recht op schadevergoeding.
8.2.2. Het is niet toegestaan bezoekers te ontvangen of te laten overnachten zonder voorafgaande goedkeuring van de Accommodatieverstrekker.

8.3. Nadere voorwaarden voor gebruik
8.3.1. De Accommodatie bevindt zich in een Park, gebouw of andere omgeving die niet in beheer is bij Park Drentheland.
8.3.2. De Accommodatieverstrekker is gerechtigd voorwaarden (waaronder gedragsregels en kledingvoorschriften) te stellen voor het gebruik van de Accommodatie en/of het Park of het gebouw waarin deze zich bevindt. Dit geldt eveneens voor het gebruik van de aangeboden faciliteiten. Deze voorwaarden worden opgenomen in het (Park)reglement dat hoort bij de betreffende Accommodatie.
8.3.3. Het (Park)reglement is te vinden en te downloaden op van de Website en/of wordt op verzoek van de (Mede)Recreant kosteloos aan hem toegezonden.
8.3.4. De (Mede)recreant accepteert de voorwaarden van dit (Park)reglement en zal zich houden aan alle daarin gestelde regels.
8.3.5. Indien de (Mede)recreant handelt in strijd met de bepalingen uit de gesloten Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, het Parkreglement en/of de algemene regels van moraal en fatsoen, is Park Drentheland gerechtigd om de Overeenkomst met de Recreant met onmiddellijke ingang te beëindigen en de (Mede)recreanten uit de Accommodatie en het Park te (doen) verwijderen, zonder dat Park Drentheland alsdan gehouden is om door de Recreant betaalde bedragen te restitueren en onverminderd het recht van Park Drentheland op schadevergoeding.

8.4. Keuze Accommodatie
8.4.1.
 De Recreant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van een Accommodatie die aan zijn wensen of eisen of die van zijn Mederecreant(en) voldoet.
8.4.2. Park Drentheland kan de Recreant hierin alleen adviseren en is niet aansprakelijk voor het niet voldoende geschikt en/of aangepast zijn van een Accommodatie en/of het Park aan de wensen/eisen van de Recreant of de Mederecreant(en).

8.5. Huisdieren
8.5.1. Primair geldt dat huisdieren niet zijn toegestaan in de aangeboden Accommodaties tenzij uitdrukkelijk staat aangegeven dat dit wel het geval is.
8.5.2. Indien huisdieren zijn toegestaan in de Accommodatie, dienen deze te allen tijde aangemeld te worden.
8.5.3. Aanmelding van huisdieren na de reservering zal beschouwd worden als een wijziging zoals bedoeld in artikel 4.3. en dient aan de daaraan gestelde voorwaarden te voldoen.
8.5.4. Het onaangemeld meenemen van huisdieren kan aanleiding zijn voor de Accommodatieverstrekker om de toegang tot het Park en/of de Accommodatie te weigeren, ook indien op de Website staat aangegeven dat huisdieren zijn toegestaan.
8.5.5. Aan het meenemen van huisdieren zijn extra (schoonmaak)kosten en voorwaarden verbonden zijn.
8.5.6. Huisdieren dienen te allen tijde aantoonbaar te voldoen aan de daaraan gestelde gezondheids- en inentingseisen die gelden in het land waarin de Accommodatie is gelegen. Het niet voldoen aan deze eisen of het niet kunnen aantonen dat wordt voldaan aan deze eisen, kan aanleiding zijn voor de Accommodatieverstrekker om het huisdier niet in de Accommodatie of het Park toe te laten.
8.5.7. De Recreant is en blijft te allen tijde aansprakelijk voor schade die door het huisdier wordt toegebracht aan de Accommodatieverstrekker, Park Drentheland en/of Derden, ook wanneer deze schade het gevolg is van het niet voldoen aan de eisen zoals bedoeld onder 8.5.6.
 
Artikel 9 Faciliteiten (in of buiten het Park)

9.1. Openingstijden en kosten
9.1.1. In de beschrijvingen van de Accommodaties op de Website, wordt informatie verstrekt over de faciliteiten die worden aangeboden, met vermelding van de eventuele bij Park Drentheland bekende kosten. Park Drentheland verwerkt met grote zorgvuldigheid alle bij haar bekende gegevens over de aanwezigheid, de kosten en de openingstijden van alle faciliteiten. Indien Park Drentheland op de hoogte wordt gesteld van eventuele wijzigingen dan zullen deze op de Website bij de betreffende Accommodatie worden aangegeven.
9.1.2. Indien er geen kosten vermeld worden voor het gebruik van faciliteiten, betekent dit niet dat het gebruik van deze faciliteiten gratis is.
9.1.3. Park Drentheland is niet aansprakelijk voor onverwacht ter plaatse berekende of gewijzigde kosten voor het gebruik van faciliteiten of aangeboden diensten van derden.
9.1.4. Park Drentheland kan niet garanderen dat de op de Website genoemde faciliteiten altijd beschikbaar zijn. Vooral buiten het hoogseizoen kan het voorkomen dat bepaalde faciliteiten gesloten zijn. In veel gevallen zijn faciliteiten bij een Accommodatie verpacht aan derden, zodat Park Drentheland en/of de eigenaar van de betreffende Accommodatie geen dwingende invloed op de openingstijden hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor een restaurant, bar, zwembad, supermarkt en animatie etc. Dit geldt eveneens voor dergelijke faciliteiten in de omgeving van de Accommodatie.
 
Artikel 10 Reisinformatie

10.1 Het reizen van en naar de Accommodatie
10.1.1. Het reizen van en naar de gereserveerde Accommodatie wordt door de (Mede)recreant zelf verzorgd en is geheel voor zijn rekening en risico.

10.2. Aankomst en vertrek
10.2.1. De tijden van aankomst en vertrek verschillen per accommodatie en staan op de routebeschrijving of aanreisvoucher vermeld.
10.2.2. Vroegere aankomst is op eigen risico.
10.2.3. Bij verwachte verlate aankomst dient de Recreant dit rechtstreeks telefonisch aan de beheerder van Park Drentheland
10.2.4. Is niet voldaan aan het gestelde onder 10.2.3. en/of 10.2.4. dan blijft de Accommodatie maximaal 24 uur na einde aankomsttijd gereserveerd voor de Recreant.
10.2.5. Indien de Recreant niet binnen deze 24 uur arriveert of zich anderszins binnen deze periode bij de Accommodatieverstrekker of Park Drentheland meldt, wordt de reservering geacht te zijn geannuleerd onder de voorwaarden van artikel 4.1. van deze Algemene Voorwaarden.
10.2.6. Voor alle reserveringen geldt dat bij latere aankomst of vervroegd vertrek de kosten voor de gehele gereserveerde periode verschuldigd zijn.

10.3. (Reis)documenten en overige verplichtingen
10.3.1. De (Mede)recreant dient zelf zorg te dragen voor alle benodigde (reis)documenten en/of de verplichte inentingen voor personen en (huis)dieren. Park Drentheland neemt geen enkele verantwoording voor het niet in orde zijn van de juiste reisdocumenten en/of het ontbreken van de verplichte inentingen of gezondheidsverklaringen.
 
Artikel 11 Klachten

Park Drentheland maakt onderscheid tussen klachten voorafgaand aan de vakantie en klachten naar aanleiding van het verblijf.

11.1. Een klacht voorafgaand aan uw vakantie
11.1.1. Klachten over het boekingsproces, de Website, informatieverstrekking of service van Park Drentheland worden te allen tijde bij Park Drentheland ingediend. Park Drentheland zal trachten de klachten zo spoedig mogelijk op te lossen.

11.2. Een klacht over de Accommodatie en/of het Park
11.2.1. Indien de (mede)recreant een klacht heeft over de Accommodatie, het Park of de faciliteiten dient hij deze te allen tijde eerst voor te leggen aan de Accommodatieverstrekker of de receptie van het betreffende Park teneinde deze in staat te stellen de klacht onmiddellijk op te lossen.
11.2.2. Indien niet tot een oplossing wordt gekomen, kan de (Mede)recreant contact opnemen met Park Drentheland, zodat deze kan trachten om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Park Drentheland tracht de klacht binnen 48 uur op te lossen.
11.2.3. Contactopname met Park Drentheland buiten kantooruren is uitsluitend bedoeld voor noodgevallen en ernstige klachten.
11.2.4. Indien de (Mede)recreant nalaat zijn klacht tijdens zijn verblijf telefonisch of Schriftelijk bij Park Drentheland te melden, waardoor Park Drentheland niet in de gelegenheid wordt gesteld de klacht op te lossen, kan de (Mede)recreant er later bij Park Drentheland geen beroep meer op doen. Een eventueel recht op schadevergoeding komt dan te vervallen.

11.3. Klachtprocedure
11.3.1. Een (telefonische) klacht die is ingediend bij Park Drentheland en die niet naar tevredenheid van de (Mede)recreant is opgelost, dient binnen 4 weken na datum van vertrek uit de Accommodatie Schriftelijk en gemotiveerd bij Park Drentheland te worden ingediend met foto’s en/of ander bewijsmateriaal.
11.3.2. Klachten die later worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.
11.3.3. Na ontvangst van de klacht door Park Drentheland ontvangt de (Mede)recreant binnen een maand een ontvangstbevestiging. In deze bevestiging staat hoe de verdere procedure van de klacht zal verlopen.
 
Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1. Beperking aansprakelijkheid Park Drentheland
12.1.1. Park Drentheland is niet aansprakelijk voor verlies en of diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen, schade of letsel berokkend aan de (Mede)recreant door welke oorzaak dan ook.
12.1.2. Het gebruik van alle faciliteiten en diensten op de vakantiebestemming is voor eigen risico van de (Mede)recreant.
12.1.3. Park Drentheland is niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden doordat de gehuurde Accommodatie niet aan de eisen of wensen van de Recreant voldoet.
12.1.4. Park Drentheland kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onverwachte (bouw)activiteiten in de buurt van de gereserveerde Accommodatie, werkzaamheden aan toegangs- en/of hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, kerkklokken, auto’s, treinen of landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van de Accommodatie.
12.1.5. Evidente fouten of vergissingen op de Website(s) binden Park Drentheland niet.
12.1.6. Voor de juistheid van door derden verstrekt en/of samengesteld (foto)materiaal is Park Drentheland niet verantwoordelijk.
12.1.7. De Website bevat hyperlinks naar andere websites. Park Drentheland is niet verantwoordelijk voor deze websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de legaliteit, de beschikbaarheid en de juistheid van gegevens van die websites. De inhoud van deze websites maakt nimmer onderdeel uit van de Overeenkomst.
12.1.8. De (Mede)recreant wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke wet- en regelgeving. Park Drentheland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele overtreding daarvan door de (Mede)Recreant.

12.2. Aansprakelijkheid Recreant
12.2.1. Onverminderd het gestelde in artikel 7 staat het de Accommodatieverstrekker vrij om de (Mede)recreant voorschriften ter hand te stellen over het gebruik van de Accommodatie en al hetgeen daarbij behoort.
12.2.2. Tijdens het verblijf is de Recreant aansprakelijk voor de tijdens het verblijf toegebrachte schade aan de Accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij de geboekte Accommodatie behoren ongeacht door wie die schade is toegebracht. De afwikkeling van deze schade dient in eerste instantie te verlopen tussen de Accommodatieverstrekker en de Recreant.
12.2.3. Indien de schade niet met Accommodatieverstrekker afgewikkeld is, is Park Drentheland gerechtigd de Recreant (namens de Accommodatieverstrekker) aansprakelijk te stellen voor de (geleden) schade. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de Recreant, welke op de bevestigingsfactuur genoemd staat.
 
Artikel 13 Privacy

13.1. Gebruik (persoons)gegevens
13.1.1.De terzake van de reservering ingevulde persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor het afhandelen van de reservering. Indien er een wijziging optreedt in de reeds verstrekte gegevens is de (Mede)recreant verplicht deze onmiddellijk Schriftelijk aan Park Drentheland door te geven.
13.1.2.De ingevoerde informatie zal tevens worden opgenomen in de klantendatabase van Park Drentheland. Met als doel te worden gebruikt voor de communicatie tussen Park Drentheland en de Recreant ter zake van de reservering (bijvoorbeeld in verband met de facturering, het verzenden van de benodigde informatie met betrekking tot de boeking etc.) en voor het toezenden van aanbiedingen van en informatie over Park Drentheland.
 
Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1.1. Het Nederlandse recht is van toepassing op de Overeenkomsten die op basis van deze Algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of worden aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
14.1.2. Geschillen aangaande de Overeenkomst kunnen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij het een geschil betreft waar partijen geen keuze voor een bevoegde rechter kunnen maken; in dat geval is de rechter bevoegd die door de wet bevoegd wordt verklaard.
 
Artikel 15 Overige bepalingen

15.1. Wijzigingen
15.1.1.Park Drentheland behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op de Website en/of haar aanbod.

15.2.Correspondentie
15.2.1. Alle correspondentie aan Park Drentheland in verband met de Overeenkomst dient per post of per e-mail te worden gericht aan:
Park Drentheland Exploitatie BV
De Gavere 1
8437 PE Zorgvlied
E-mail: info@parkdrentheland.nl
15.2.2. Park Drentheland is gerechtigd de adressen onder artikel 15.2.1. te wijzigen. De Website zal altijd de juiste contactgegevens vermelden.
15.2.3. De Recreant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste contactgegevens en dient elke wijziging in zijn contactgegevens onmiddellijk aan Park Drentheland te melden.
15.2.4. Park Drentheland zal mededelingen bij voorkeur per e-mail aan de Recreant zenden. De Recreant kan geen beroep doen op het niet ontvangen van e-mail berichten van Park Drentheland omdat de contactgegevens niet (meer) kloppen of het e-mailadres niet (meer) klopt of wegens (technische) problemen bij de Recreant en/of bij de provider van de Recreant.
15.2.5. Bij zakelijke- en lange verhuur boekingen kunnen afwijkende voorwaarden gelden voor o.a. de huurprijs, waarborgsom, schoonmaak en bedlinnen.

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aansprakelijkheid t.a.v. wijzigingen of onvolledigheden kan evenwel niet worden aanvaard. Onvoorziene, door de overheid opgelegde prijsverhogingen kunnen worden doorberekend aan de huurder. Op alle prijzen in de prijslijst zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen in deze website binden ons niet.

Park Drentheland Exploitatie BV
De Gavere 1
8437 PE  Zorgvlied

Kvk nr: 83279962
BTW nr: NL862808893B01